POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 95896|回复: 57
打印 上一主题 下一主题

PCINLIFE声卡驱动大汇总!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-7 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了方便众多网友查找,我特地花时间搜集了一下现在的主流民用/专业声卡的最新驱动并在这里进行汇总。如无特别注明,驱动对应XP系统。下载中如果有什么驱动连接失效或者错误的话请跟贴说明,并附上驱动连接地址,我好修改。' N# x2 d7 G) o

, b" K8 h, u) u" D; `本帖子将长期更新,如果有什么新的驱动发布也请各位朋友跟贴告知附上连接,谢谢
3 [' m3 \; ~3 X; `( h$ x. u% S  O: y! s9 J* c6 m
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-7 14:39 编辑 ]
推荐
发表于 2007-1-2 13:02 | 只看该作者
awe64, es13700 }$ U! Y( V/ F' W. _5 ~. K
' T. I$ v( x3 [% k7 r% U2 P
http://members.driverguide.com/
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2006-11-7 14:18 | 只看该作者
首先是常见品牌的主流民用系列:3 A8 Q  s% Y) p. q

2 F4 ?+ z3 a4 H0 lCreative# U# n$ Q; p$ b4 w3 u3 z* \% l

+ k; d' r: K- x$ j! D: w1 [" M- j, m5 `: `5 f) o3 ?5 N" S
X-FI+ u4 e, E7 _( }" D) n

! L+ P- h; g' T5 Y$ q  K# [支持 OpenAL 的 Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic、Platinum、Fatal1ty 及 Elite Pro 的驱动程序(版本:2.09.0007)
. w: K' B, S1 ^, k4 y
' e3 U$ l$ j+ R3 d  ^http://ccfiles.creative.com/manu ... RV_LB_2_09_0007.exe
- n. S0 a' i& G! w# s# @* b  M$ l" H

* ~( Y, T2 B( J" T" T# KAUDIGY: R& l: Y, d& E9 T# O$ {# u: x
) Y0 d' Q* a( g% s. g. ?5 {4 e
Creative Sound Blaster Audigy、Audigy 2 系列和 Audigy 4 系列驱动程序(版本:02.09.0016)4 a! d# D& Y& K( A0 P- C
0 V5 q; v1 V4 z- C; V
http://ccfiles.creative.com/manu ... P2_LB_2_09_0016.exe
  ~  m) ]  x5 _! i9 n* \$ u3 |. Q8 C8 {( n5 Y

  G# q& x: o( fLIVE!24BIT & AUDIGY LS2 g) m2 l5 K' G# r6 Z

' A  J- W* Y& Y( A& b# xCreative Sound Blaster Live! 24-bit 与 Sound Blaster Audigy LS 驱动程序 第 1.04.0055 版' f7 r8 R; h1 f
7 ?; n" ~3 k- `: O) ~6 W
http://ccfiles.creative.com/manu ... 64_LB_1_04_0055.exe9 Y' M9 J7 G( B" E; l6 Z( e

9 s2 @2 O# p' o$ s( h
3 w0 ^' U. D8 UKX
& F2 E1 g+ h; H. J+ P5 d
7 t4 v$ W; y( d' j2 H7 h3 Z2 VREV:3538j-full
9 q9 u$ g% F$ ]& d) j9 v0 p4 @  }. ?7 B+ n& r; F& _# C* A2 }
http://download.kxproject.lugoso ... xdrv3538j-full_.exe* _3 d9 Q& y# [7 j

2 K0 _5 x$ d' q+ O  O2 R7 c7 |+ W# f$ N& o$ a+ z: @

0 O# g) O- Y" I/ F, X
; [- B$ p6 X, rTerraTec, U6 F$ @" J, p! ]

/ l  q9 s3 Q0 t+ E# }, x& I
- {/ S- m$ \3 r7 A
1 @" c# q9 e: Y# q! B4 R0 wDMX 6fire Basic / 6fire LT / 6fire 24/96& L2 J9 U; ]/ v0 Y* V
( h1 a$ P  i) u
http://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe2 e; B5 q0 v; e9 W% t

0 f9 x: g3 `% H9 H0 L- a1 h  R+ p
DMX Xfire1024
7 |7 ~  {) t4 ~. ~  x/ N8 ]
* M( L8 \7 \; W; B' b. Qhttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe
  S6 d- x; p: v' e" e+ H1 [6 N4 Q( v; r2 [

! N. l5 U' _# dSixPack 5.1+! X5 `  n$ k0 d) Q  g* T

% [' d6 Z. ^+ e4 h8 Ihttp://www.terratec.com.tw/downl ... ll_5.12.01.3057.exe8 t! G) ?4 i! ~% X' e, \

) T; B5 n  A! f- h; c. t' t1 C( q" g
Aureon 7.1 Explorer9 O+ s' ?1 h/ @) f) I# K

. d; T* b& o, y. H7 mhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 71ExplorerV500b.rar
9 P) u: Q% s! x6 `& v" ^( |% _6 _8 Y* c+ k& O: B

* ~$ H1 \# j3 vAureon 5.1 Fun: Q- C$ \0 `: B2 Y

# V5 V/ R4 ^" F( |& jhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_5.12.1.646.exe
. ~" u9 n- \, x# c) Z6 \2 T, l  j5 a; H2 k: P
# w% c) m. P# T# B, z; u
Aureon 7.1 Space / 5.1 Sky * V5 {8 b8 J/ @, j8 [: [: V. Z
8 Z/ x9 \+ T6 n: w" ^/ w
http://www.terratec.com.tw/downl ... e_App_Drv_5.19d.exe
. ?: `: V# f+ l) j- P2 u9 b2 c  o. j1 j: ]
& U/ o; D' b% a) t7 n
Aureon 7.1 Universe
. n- @/ _: w$ E- @' v, `4 o8 \
8 p" W. {! [) {3 ?* ?. }http://www.terratec.com.tw/downl ... v_2000_XP_5.20d.exe6 I  c6 E: p+ i1 W9 s( {

8 ]; ~6 N/ f$ ^/ X: @" e
3 ~' k; o. M! yAureon Xfire 1723
, Z+ _/ X7 n" ?: g/ i6 f+ L. [/ T; I+ X+ A$ F* A9 @
http://www.terratec.com.tw/downl ... nXfire1723V500b.rar& Z* Y# o5 @' ^, @' X7 j) D

# V" x2 l; A0 O# N3 s, P2 {/ }8 i' i  R" H8 p) y
6 j* ~  p+ e- F9 [4 p9 y- E

5 T' d$ |7 U' d  _8 ZM-AUDIO# J8 ^6 L4 s5 l/ v
4 @% I0 ~0 o3 b

0 R' o0 b1 }: s4 z+ s, j1 P5 ]4 r3 G: i7 S4 x) `. d
Revolution 5.1 FOR XP32$ _* L# H: s/ K

  U  E: b7 c$ C8 M  w: P4 p: h. q+ v0 F  Ehttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=453&dl=yes
: {) S' w- J) [; H/ r' _9 U  h5 y) J3 v, z) `( A
Revolution 5.1 FOR XP649 Y. ~6 Q5 Z# ^8 D" A  Y7 k
9 Y. R8 j( T* ]% p
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=566&dl=yes
; q! V. q8 B/ S- N  w4 J% H  h5 z) ?2 a% m1 [9 t% j
8 O( ~& ^( F0 q" {& X
Revolution 7.1 FOR XP32
2 W3 I! y% u& }$ D
' s% ~6 a* @. L9 F3 J: c: S9 c) Fhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=394&dl=yes
6 ?; p+ N8 w7 I
5 x$ R, _/ Z7 w! U+ X5 ^. MRevolution 7.1 FOR XP64
3 s; F+ T7 s# }7 o
! Z; Q! `' @$ ahttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=565&dl=yes% x7 S. D8 @; ]  b9 G5 {+ f
. C: g7 z+ J3 a" a" a0 b9 h" p

! z5 L& M5 A5 g- [7 P+ b  a. l! g& N: B5 `9 ?" g) n

1 B9 G0 z& ^6 u8 f( D8 f: }Turtle Beach* n. S7 N& E# ?, y
5 ]0 x0 P/ F  e2 T' w' f. f
; j# E$ g' g$ l4 d( a" j
Santa Cruz7 l* l. x- t* ?0 s

9 r+ d  _/ O: b. |9 T, Qftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/santacru/sc_4193.exe
) T$ A- D% W- r+ W
8 P; ^0 N- ]) L8 r* Q* R5 b9 RMontego DDL
# N) u. w/ D: g+ V5 ?
- s7 T6 t) b  [2 h( s7 Bftp://ftp.voyetra.com/pub/tbs/mtgoddl/mtgoddl1.exe3 ]8 _+ h* n' c# }

& P2 Z" d6 y  C: `; Z( i# A1 ?9 w' @

8 v/ y: [1 J7 }! jHercules& z7 }: M8 U0 ?& w
) Q9 i$ A; v0 C# S% o

  J, b$ F: n! r+ o& w4 U2 y" [, vFortissimo II/Fortissimo III
) ?6 a; }( Z/ _3 G, o' E& I  g9 {, F6 p
http://ftp.guillemot.com/sound/e ... d_Cards/CSCv609.exe
7 V% h, x8 ?  [& d) w* B: b) y
4 m% V& B7 C3 o9 w& z9 v  |Fortissimo IV
7 `3 L  c* H/ C0 D
- H9 q2 F2 @& aftp://ftp.guillemot.com/sound/exe/FORTI4/GSF4_1.00.zip! k6 R6 m, C8 E1 [7 f

0 E; X( b  Q, T" T' @1 Z8 o
1 L6 h8 j' c  B
2 ?4 w1 q4 x5 s- B" L
: o) Y4 F( Z! D# _/ i  z; m% vVIA( s* o$ s- p# M" r" W# [

0 p+ ]* A4 x9 Z  u* i3 [! R( u4 G2 F' ]4 J/ |  A5 U
* a0 R7 ~" T* D8 t( i8 S
VIA ENVY24(MT/DT/GT/PT/HT/HT-S)系列声卡驱动FOR XP,适用于奥王,安桥以及乐之帮等基于公板驱动的声卡:. P3 f+ v) C5 r0 Q3 `- \

9 Y+ z8 g9 W0 J% r" M. uhttp://www.viaarena.com/Driver/envy24_family_drivers_v500b.zip# E# Z# x( f! ?# ]
1 n( e4 e$ k6 K2 _' j0 f: }

5 Q* V9 C; u; \# c6 o0 u: h: x5 A
" B$ b! R, _0 R+ ], j" K
  {. i4 |& u% k3 i8 yC-MEDIA5 d5 _1 y  D# [, @1 _# v" y

; J3 n. t. t) u* C2 ?' Z7 D$ @* f+ h% v4 |
C-MEDIA系列公板驱动下载页:
+ n8 z$ v% `6 T8 P4 S# O8 T  Y3 ?4 o" M& q& z; ?0 y
http://drivers.mydrivers.com/search/601/243.shtml2 @5 D# L/ H( @6 _; g! I# b( _+ m

* D9 z  h  t" _% Y1 A; m1 F0 u6 J8 g0 `9 N; f" [

! Z$ n8 f3 `5 l, v3 K6 RForteMedia
9 `- q! u$ M* N& s; K
, r7 c- R3 K# R+ J: G* d  Z& t+ `8 U& C6 o' r
FM801公板驱动下载页
$ T% p  H4 J7 X# l) |
! Q4 m  v7 K# s0 K" L7 Hhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/1094.shtml
- }# Q. ]0 G7 c+ V/ @) P2 A" s9 R  `3 _2 F4 V  Z, k
2 b% ?$ L9 d# F: J: c
0 N$ I# q* d0 y
YAMAHA
" Z, R. y4 K$ `' [( k* f# \+ x  a+ O: _/ F# R: x- W6 R8 n: X- M6 M
" Z( Y- m7 d! _" M
YAMAHA系列公板驱动下载页:
! J) |  ], f; W+ k2 H6 k, |& o& o9 Q* ^
http://drivers.mydrivers.com/search/601/1070.shtml
+ Q. s+ T- {1 @) S$ j3 G
" m$ _! a1 P5 A# o7 U' Z7 Y$ V+ ^  B: _0 D! q

. t4 }" \5 t; k1 r! K  GDIAMOND- Q5 [9 `6 N7 f
. T% Y, J. G+ K& g0 `6 d) t- i
8 g: L; V- t7 r6 A
DIAMOND系列驱动下载页:) R8 k- K8 I& B

4 B% T# q5 e4 J" K% h; Qhttp://drivers.mydrivers.com/search/601/310.shtml
) Q" B/ h+ {, P  g6 P7 ]) B+ I3 E+ @1 L/ v8 _7 T. B# t7 E
$ `' H  r. `' G% ?
/ `9 u( g, L# F' p& S) ?- C4 W
Philips
5 \! F% }5 m4 z9 P4 [
: j5 G8 ~+ P% ]' n; K
) M; m; K9 s" ?, t, \  MPhilips系列驱动下载页:
, ]1 R! h% t% D. \
% E/ o1 J" R5 Khttp://drivers.mydrivers.com/search/601/749.shtml
2 E* P$ K. R" z5 m7 G' N
* c+ E: M  k  W- p! E1 V3 D  S# C8 X6 |" \+ h4 w* \' }

6 e' e' ]& q1 Q1 `CarrusLogic 2 K* o/ q. y* x6 e: ]

* u/ t# c* W9 ~1 B1 P! N! a# {+ h" P# }. A/ _* F" r7 |
CarrusLogic(水晶)系列驱动下载页:9 Y+ O6 {* ^& b9 d# j1 W3 V4 ^

5 Z6 d& Y5 |' W; g. \- shttp://drivers.mydrivers.com/search/601/236.shtml
0 h8 C; t  M. s" B9 ~1 s1 Q8 O0 D, y. |) g
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-10 02:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2006-11-7 14:23 | 只看该作者
主流专业声卡系列:
7 p2 S: v0 ~- n) v
, Q" Q. ?3 u) f. {2 n* F' d& ?% h; I
M-AUDIO
: ]( F. ?) h0 j! d; Q! p* x
! A9 ~% X0 }1 Y
/ K* X8 N2 A* iDELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP32' B, o: X2 [0 }2 ^9 N# x( w7 l7 |; i

' H! k0 }8 [+ u8 r1 i7 g% lhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=736&dl=yes
6 p; S! y+ C3 w, [7 B- D0 G" E- }
DELTA系列(含AP2496/AP192) FOR XP64/ m# u; A8 [- ^' h

$ w4 ~( L! ?/ K2 Z7 jhttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=492&dl=yes
$ L! Z9 N9 B5 m' ~( C4 Q* j% }. ^1 P( c* G# A' g
FireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP32# F' ?2 e6 B4 H8 M; s! c/ V5 s/ i

+ q! L' I& Q  B  q8 Ohttp://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=760&dl=yes
  W, K3 |  O2 L( d
3 A: T3 o/ k1 T5 c9 N$ T0 }% tFireWire系列(FireWire 410, FireWire Audiophile, Firewire 1814, FireWire Solo, Ozonic, ProjectMix I/O, NRV10) FOR XP644 J: }1 z. A  x. n: t
5 I6 O% k$ C5 T1 \- C  z- Y
http://www.m-audio.com/index.php ... mp;f=486&dl=yes
+ s+ r  X6 B  Z
: n8 r. r5 k  A6 J- w. @! i) {4 w9 {1 W9 _- {+ d

% }6 a2 x0 _% G
+ T( }" V8 w. E9 k# V* GTerraTec  w0 s" w, L/ [* N

* W6 H3 K& c3 {& i  G  t# i/ }$ ?/ u2 F# x/ A: Q& J' l8 a: [( Z2 a
PHASE 22! X% i" F: s( O' e' w

/ A  g# ^( b: k& e1 Bhttp://www.terratec.com.tw/downl ... 0_XP_XPx64_5.24.exe  m7 `3 V* k& \( e2 w  V
  n/ j! H8 b" Y8 w7 S0 ~- x

5 o1 {' s2 z5 `PHASE 24; r9 H9 [7 b, M! m- D/ `
- {" y3 M  _" [! s/ q6 t' _
http://www.terratec.com.tw/downl ... Drv_XPSP1_1.19l.exe$ R' g7 ]" _+ c

, q0 t$ g/ L) }# p2 G2 R3 C' v4 ~. C2 o% A: @+ u
PHASE 88
9 g/ d5 l3 T0 q7 `, n4 J
: J& I- g7 W; A9 C! A4 Khttp://www.terratec.com.tw/downl ... p_Drv_WDM_5.44b.exe8 ]& m/ h+ W. x8 N6 G1 H$ G' n" H: U
+ I8 w* e3 K7 @

. @' _; N: T0 u, b3 T+ c6 L) m- ^EWX 24/96
3 c6 _, s! T  Y6 L% L( F
& \3 z" j, @) _+ yhttp://www.terratec.com.tw/downl ... pp_Drv_WDM_5.40.exe- X9 ~- j( O) I# T

8 n% N+ L, h  w# V; _  Q9 H
6 t" |) B2 V! [; Q- D4 v5 X3 j0 L: x8 `, W4 C
ECHO
+ V  d: C& W% y0 Q; a: C" a2 _
2 f- P1 C, j3 r% m8 O) s4 J0 ^
& W( @2 r9 p9 tLayla24, Mona, Gina24, Mia, MiaMIDI2 C1 I  r: W& Y: g% o" O& C# i

  a* C6 h! Q: Z: dhttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho24Setup_6.14.exe
& `4 Y0 s  w! C: O0 n& E) p* b& j& x& F; R  p; O, F' d

" q' E9 m  t) H1 n" Z5 KIndigo, Indigo io, Indigo dj) K; V0 h2 q, Q9 l2 U

" Y1 |' q  Z; g! b$ h3 yhttp://www.echoaudio.com/downloa ... ndigoSetup_6.14.exe
. a& J! {& n7 }6 O1 i1 K% c9 z& a' _3 \7 y) F  Z

  Q6 C! n9 s$ P7 iLayla3G & Gina3G& K5 p9 [7 S6 X3 F" B5 h! P* |  e

6 |4 B& |0 P& a' r- ohttp://www.echoaudio.com/downloa ... cho3GSetup_6.14.exe' j1 j7 u3 U0 Z5 l1 l& ~8 r
9 l  b. a6 ~/ A2 Z1 H

& w# r7 C4 i8 x" |) R: o* |
- K" w, I6 @% ]2 y  D3 a; H0 \E-MU+ j" E1 {# A7 I* m8 L9 {3 k  r
$ f6 j* [4 p) E) W+ n5 f- @

9 |& n  D0 O* ?8 ^7 u5 O7 {0404/1212M/1820/1820M
* A3 j8 V% h; h3 c& @- J' N& @$ k' ^- S5 Y8 d+ V& O
DRIVER部分2 g6 [, Q! u* P
http://www.emu.com/support/files ... CDrv_L6_1_82_01.exe
, J) x: S& j2 v! X. X$ K- k& _* D$ d$ u: ^4 x
Application部分* v& m% |7 |- C/ s
http://www.emu.com/support/files ... CApp_L6_1_81_06.exe: @+ w- ]" V4 m9 i3 y. u" w

; M! A) b/ U5 n" rAPS驱动/软件9 g/ I7 U2 u1 N) A) X' A# O. a* H
http://www.emu.com/support/files ... =654&Platform=12 N2 I1 D2 c7 n, R" ?

1 n2 w: @, n+ ]" ?; F) }* u3 K4 y) U$ g, P

. N6 Q( F6 T; F5 \6 O0 V3 HRME/ V( n/ ?2 ?4 y; o# o  R
2 @; p4 R( O6 v' u9 {

9 [; h. t; g& R, RFireface 400 / 800
3 M! h( e$ I1 _
' ~) j! O( P7 l6 Dhttp://www.rme-audio.com/download/w2fire_2571.zip
* K4 Q  {) O1 H, H
5 W* j# t9 x2 M$ l0 M1 F2 }: L! \* X$ N+ |/ S) f
HDSP 9632 $ n& u9 [+ t" h8 l
) E: K! T$ @  |
http://www.rme-audio.com/download/w2dsp_294.zip9 w, g# M# S: }- n* s0 s) `* T

5 w' {, M9 R' V, D) ~7 K" ?0 Y! ~3 R% F, A' a
Digi 96/8 SERIES
& o5 S" K6 k5 I( a
& Z' J# Z: ?. Q9 fhttp://www.rme-audio.com/download/w2k_211.zip
9 ]* N1 `9 B0 N2 G) P+ H; ^
0 b0 p& T0 x! O  |9 f
7 Z; ~& m. d3 A. A; M7 F$ A1 O$ G+ L, h
) y5 p3 T  _5 J$ A+ p
Digital Audio Labs " a9 U, x8 e$ f& \# s) [/ S7 @

9 Y$ X7 z) Z1 _, b$ q7 Y+ D5 |$ q4 r5 C+ B- V) h
CARD DELUXE
( s7 X) o" G8 a/ }; }4 o; m7 h# P( U& B) V2 o
http://digitalaudio.com/DIGITALA ... /cdlx-5.10.3513.exe9 i. r3 X; o; o+ i$ V, \! s; w0 C' n
0 p6 R1 Y5 H* c, ?+ o

. I1 V7 L/ q( D. X# B) O) L
% {1 w; j( D" }' c! H
, |4 U) G9 F; e3 p5 y# ]6 cLynx Studio Technology , G" x' _0 }: j3 {' O

' x; d3 H: j: s1 N( T0 k4 ]0 B9 P0 w! f0 f, K1 Y7 [* \
LYNX ONE. c: q) I* q) j0 O. o' Y7 G( E

. h$ X  ]' f" D( c* O, t" L) chttp://www.lynxstudio.com/drivers/Setup024m.exe! g  J# {3 E) x; o( I* o9 T- R' c

2 n2 G. x  \  Z. h7 P6 Q; U! O1 B1 }( ^& K& o
LynxTWO™/Lynx L22™/Lynx AES16™
2 L% P4 S7 G$ ?. A6 b; C8 @$ Z2 O; b! M# @& C0 X; g
http://www.lynxstudio.com/drivers/L2WDM013n.exe
0 K* {% J9 `5 Z9 y
. U+ {0 L) H9 W4 O: Z1 I
1 I4 n& i; K2 d) y8 l8 R- O
% R# Z' v1 ?. z% s9 x! b& HMarian. U9 J) J$ H3 j8 h: C% f$ B
$ e$ _7 S- [* H2 [5 r, l/ F
3 E  m% A! z- l% h) L
Marc 2  Z3 v6 d, C9 Z. G4 y
) D# k+ e2 ]" C6 }( l: m
http://www.marian.de/files/marc2/w2k/m2-nt5-en-306.zip
4 o- u: t1 h0 J! I2 a1 b* w) B. {8 A% M& A" e& G+ q  [+ A. n

  U* J9 K; @4 W) }  TMarc 2 Pro : O& g' j: s- J5 J6 k
# f! m/ l: B' y$ }$ S, C2 t
http://www.marian.de/files/marc2p/w2k/m2p-nt5-us-114.zip- H" c3 h' _2 l7 R5 s) U
( g" h- }8 S# o! F
Trace PRO  [0 y6 t, [& Q# W$ E% m- A

# q. \- O( F, Q6 D5 Bhttp://www.marian.de/files/trace_pro/trpr-nt5-en-105.zip
. b4 t  m6 \' H. @) ?" B
3 V  k0 J$ k1 C" e. h! Z
! I& N! N2 m% A7 M
% S5 l, B+ m' T# l* i: o7 e' XDigidesign& @2 u, W5 T1 j' n
; y. L3 {- W$ p: o4 e" K

! g- M& ^: p5 a! m6 _1 SAudioMedia III
" }9 f) S7 [$ [# B; ]
) i3 x- H/ p$ b/ L$ mWAVE版本/ Q; c5 Q5 B3 Z! O9 d+ B
http://akdownload.digidesign.com ... v/wavedriver611.zip
9 Z% v3 M/ X* v9 x% ^9 L
7 D2 m0 p6 t# |# \- LASIO版本& {: r" s- Q' n- |, l& `/ }: E
http://akdownload.digidesign.com ... ws/asio/asio611.zip, d) L' R8 B/ k3 h
* Z+ Y0 k8 w- _- p1 J

+ }$ l# x4 C* L7 X
; i. b$ A& D: O" c- B9 N" zEmagic
; K1 I# i% s5 k1 K; i' A# w8 n5 t4 o+ ]
: H& \- V* v; G' J) _7 K2 S
Audiowerk系列声卡驱动# `$ ?1 {" G" U1 y
8 w7 a- L" ?; q1 n  w! {7 b6 @
http://download.info.apple.com/A ... iver_Files/Windows/8 `+ D) K' m! M0 o# A7 `" T
" Z+ a1 I4 c6 T" I+ `% Q# n
[ 本帖最后由 chairmanai 于 2006-11-22 18:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-11-7 14:34 | 只看该作者
首长厚道。。
0 \8 j( ~, x/ W/ t+ |' S. U+ y+ Y: a
呼吁酷版点亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-11-7 14:35 | 只看该作者
支持点靓:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2006-11-7 14:44 | 只看该作者
版主;    辛苦了.           路过;   帮顶.          下载;    备份中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2006-11-7 17:43 | 只看该作者
呵呵,不错不错啊:lol: :lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2006-11-7 18:02 | 只看该作者
好贴啊,辛苦了# s( Z& z! {4 O; C5 C; r
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2006-11-7 19:30 | 只看该作者
:wacko: 只能佩服+协助了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2006-11-8 12:44 | 只看该作者
chairmanai 辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2006-11-8 18:11 | 只看该作者
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2006-11-8 19:17 | 只看该作者
原帖由 bluetiger 于 2006-11-8 06:11 PM 发表- ^& S0 U9 w3 l3 r% w  M2 K# s
这个一定要支持的。能配上些介绍就更好了,如哪个版本的驱动兼容性好。或者音质比较强,让我们这些菜鸟学习学习阿

; _4 J! S9 \! o3 Y3 i. m2 @) w
& ?; T) q, P8 L& \; I( w0 N5 Q1 `这个很难做到的,毕竟我也没有这么多的时间和金钱去尝试所有的声卡;不过到是欢迎各位朋友跟贴分享对各款驱动版本的使用经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2006-11-9 08:51 | 只看该作者
oti611 for win2k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2006-11-9 19:35 | 只看该作者
好贴,版主为大家做了件大好事,辛苦辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2006-11-10 02:10 | 只看该作者
貌似不少人在找M-AUDIO的64bit驱动,故特此加入。
, q: l, I$ q# m" C" ?
) R+ ~4 n" N5 Q8 c+ X+ XBTW:M-AUDIO的64bit驱动为BEAT版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2006-11-10 15:23 | 只看该作者
好贴呀!
, B) f  ?' s- j& I# yC版辛苦啦!6 H  n! U) p' ^
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2006-11-11 00:11 | 只看该作者

楼主好人

这么经典的帖子一定顶上去啊 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2006-11-11 09:35 | 只看该作者
这个要顶:huh:
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2006-11-12 18:29 | 只看该作者
:lol: 好事, LZ 辛苦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2006-11-13 13:09 | 只看该作者
好贴一定要顶,感谢感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2019-3-20 09:55

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表
博聚网